Trang Trần tuyên bố cho bà Hằng tiền mặt 500 triệu nếu giám nói cô đưa cho mẹ Hồ Văn Cường sổ tiết kiệm giả

̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼”̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.

Không có mô tả.

̼B̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼
̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼7̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼”̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼è̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼a̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼O̼k̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼.̼̼

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼è̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼

Không có mô tả.

 

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc