Sáng nay bức xúc vì vô ơn với Phi Nhung, khán giả Mỹ đến tận đám tang đòi tẩy chay Hồ Văn Cường

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼p̼v̼)̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼W̼e̼s̼t̼m̼i̼n̼s̼t̼e̼r̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼W̼e̼ ̼l̼o̼v̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

Không có mô tả.

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼”̼F̼r̼o̼m̼:̼ ̼H̼.̼P̼.̼ ̼T̼o̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.

Không có mô tả.

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

Không có mô tả.

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼f̼a̼m̼e̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc