Bà Hằng con Việt Hương ôm 40 tỷ lấy cớ mang hài cốt con Phi Nhung qua Mỹ rồi chuồn luôn

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏ́ᴀ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” ᴠᴀ̀ “sᴀᴏ ᴋᴇ̂” ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɢᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, sᴀᴜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 14 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ “ᴏ̂ᴍ” 96 ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̣ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?
Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ – Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2020 ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ “sᴀᴏ ᴋᴇ̂” ʜᴀʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴏ̣̂ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Cᴏɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ”.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Cᴏɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ”.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚟𝚒̀ 𝚟𝚊̣̂𝚢, 𝚍𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚗𝚊̀𝚢.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Hɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ MXH.

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc